กิจกรรมประกวดการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประจำปี 2562

คำเตือน! โปรดใช้วิจารณญานในการซื้อสินค้า อย่าโอนเงินให้ก่อนรับสินค้า ในทุกกรณี และควรตรวจสอบข้อมูลผู้ขายให้แน่ใจทุกครั้ง ! ThaiSecondhand.com เป็นแค่สื่อกลางในการให้บริการประกาศซื้อ-ขายเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในสินค้าและบริการ

 

รายละเอียดประกาศ : กิจกรรมประกวดการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประจำปี 2562


กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

ได้จัดกิจกรรมประกวดการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ฯ เพื่อเป็น

การเผยแพร่ให้เยาวชนไทยได้รับทราบถึงพระอัจฉริยภาพ

ด้านการดนตรี รู้คุณค่าและซาบซึ้งในบทเพลงพระราชนิพนธ์

อันแสนไพเราะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้เป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของ

ปวงชนชาวไทย

?

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ สถานศึกษา

ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

?? ๑. ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน ๑๓ ปี

?? ๒. ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า? อายุไม่เกิน ๑๙ ปี

??? ๓. ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า?? อายุไม่เกิน ๒๕ ปี

?

กำหนดการและสถานที่รับสมัคร

?? รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ช่องทางที่ ๑ นำส่งทางไปรษณีย์ หรือ นำส่งด้วยตนเอง

ที่ ?กองประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์? กองการสังคีต

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น ๑๗

ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ช่องทางที่ ๒ สมัครทางออนไลน์ โดย

? ๒.๑? สแกน QR Code หรือ??????

????????? โครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

?? ๒.๒? ลิ้งค์เพื่อกรอกใบสมัคร

?? ๒.๓? แนบไฟล์ VDO ขับร้องเพลงที่ส่งเข้าประกวด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

?โทร. ๐-๒๒๐๓-๒๔๐๐ ต่อ ๒๕๗๒,๒๕๗๖ หรือ

??โทร/แฟ็กซ์. ๐-๒๒๔๖-๐๒๘๗

?

เอกสารและหลักฐานการสมัคร

- ใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดอย่างชัดเจนและสมบูรณ์

- สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๔ x ๖ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ

- แผ่นซีดีคลิปวิดีโอ บันทึกภาพและเสียงร้องเพลงพระราชนิพนธ์

?? ของตนเอง โดยไม่มีดนตรีประกอบ จำนวน ๑ เพลง

- กรณีที่ผู้เข้าประกวดอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ต้องมีหลักฐานยืนยัน

?? การเข้าร่วมประกวดจากผู้ปกครอง เช่น สำเนาบัตรประชาชน

?? ของผู้ปกครอง พร้อมลงนามรับรองการส่งเข้าประกวด

?

?

หลักเกณฑ์

การประกวดแบ่งออกเป็น ๓ รอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

?? รอบคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกจากการฟังแผ่นซีดีคลิปวิดีโอ

?? ให้เข้ารอบในประเภท และระดับละ ๑๐ คน โดยประกาศผล

?? ผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ๓๐ คน ทาง?????? โครงการประกวดขับร้องเพลง

??? พระราชนิพนธ์? ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

?? รอบรองชนะเลิศ ผู้เข้าประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ พร้อม

?? ดนตรีประกอบ เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศในทุกประเภท

??? และระดับละ ๕ คน? ในวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
?ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๒ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)

?? โดยประกาศผล ผู้เข้ารอบ ๑๕ คน ทาง?????? โครงการประกวดขับร้องเพลง

??? พระราชนิพนธ์? ในวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

??

?? กิจกรรมซักซ้อมเตรียมความพร้อมก่อนรอบชิงชนะเลิศ

?? ครั้งที่ ๑ : วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๒

?? ????? ?????????ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)

?? ครั้งที่ ๒ : วันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงมหรสพหลวง

????????? ???????? ศาลาเฉลิมกรุง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร?

? รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

?? เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง

?? เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

?? หมายเหตุ วันที่และสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

เพลงพระราชนิพนธ์ที่ใช้ในการประกวด

??? ผู้เข้าประกวดทุกคน ต้องเลือกขับร้องเพลงเพียง ๑ เพลง

จาก ๑๕ เพลง ดังนี้

๑.?????? แสงเทียน??? ?? ?????๙.? ค่ำแล้ว

๒.?????? ยามเย็น???????? ??? ๑๐.? สายลม

๓.?????? สายฝน????????? ??? ๑๑.? แสงเดือน

๔.?????? ชะตาชีวิต?????? ??? ๑๒.? แผ่นดินของเรา

๕.?????? อาทิตย์อับแสง??? ?๑๓.? ในดวงใจนิรันดร์

๖.?????? คำหวาน? ?????? ????๑๔.? ความฝันอันสูงสุด

๗.?????? แก้วตาขวัญใจ??? ??๑๕.? รัก

๘.?????? ลมหนาว

?

รางวัล

ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในทุกระดับชั้น จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และรางวัลอื่นๆ จะได้รับ

ถ้วยรางวัลเกียรติยศจากกรุงเทพมหานคร ตามรายละเอียด ดังนี้

?

?

?

?

?

ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ????????? ????ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน

????????? ? ??????? ????พร้อมเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑??? ??? ได้รับถ้วยรางวัล

????????? ??????????? ?????? ????พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒???? ได้รับถ้วยรางวัล

?????????????????? ??? พร้อมเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล? ได้รับถ้วยรางวัล

?????????????????? ??? พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ????????? ????ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน

?????????????????? ??? พร้อมเงินรางวัล ๓๕,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑??? ??? ได้รับถ้วยรางวัล

?????????????????? ??? พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒???? ได้รับถ้วยรางวัล

?????????????????? ??? พร้อมเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล? ได้รับถ้วยรางวัล

?????????????????? ??? พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

ระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ??? ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน

????????????????????? ????? ?????พร้อมเงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑??? ได้รับถ้วยรางวัล

????????????????????? ????? ?????พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒??? ได้รับถ้วยรางวัล

?????????????????? ??? พร้อมเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล? ได้รับถ้วยรางวัล

?????????????????? ??? พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

?

?

240,000 บาท

ข้อมูลประกาศ

  • เลขที่ประกาศ : 11339210
  • หมวดหมู่ : อื่นๆ
  • ประเภทประกาศ : แจกฟรี
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • อัพเดทล่าสุด : 15 มิ.ย. 2562 13:40 น.
  • ที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร
  • ผู้เข้าชม : 87 ครั้ง
แจ้งประกาศไม่เหมาะสม