เฉิงตู ? ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน ? ง้อไบ๊ ยอดเขาจินติ่ง ? อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์

คำเตือน! โปรดใช้วิจารณญานในการซื้อสินค้า อย่าโอนเงินให้ก่อนรับสินค้า ในทุกกรณี และควรตรวจสอบข้อมูลผู้ขายให้แน่ใจทุกครั้ง ! ThaiSecondhand.com เป็นแค่สื่อกลางในการให้บริการประกาศซื้อ-ขายเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในสินค้าและบริการ

 

รายละเอียดประกาศ : เฉิงตู ? ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน ? ง้อไบ๊ ยอดเขาจินติ่ง ? อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์


SPECIAL? HIGHLIGHT??
บินโดยสายการบินไทย (TG) | พักโรงแรมหรู 4 ดาวขึ้นทุกคืน | อาหารครบทุกมื้อ | WIFI on BUS??
??เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)??
??ล่องเรือชมความงามของ หลวงพ่อโตเล่อซาน?
??ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิวหิมะที่อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ ... ต๋า_sensor_่ปิงชวน??
??ชม ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สัตว์สงวนหายาก ถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน?
??โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โชว์ที่ดังที่สุดในจีน ต้นตำรับเสฉวน?
? ลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ // ไม่ลงร้านช้อปปิ้งรัฐบาล // แจกกระเป๋ามีล้อลาก?
รวมโปรโมชั่นทัวร์จีน?

สุวรรณภูมิ ? เฉิงตู ? เล่อซาน ? ล่องเรือเล่อซาน ? ง้อไบ๊??????????????????? (-/-/D)??
07.00 น.??????????? คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4ประตู 2-3เคาน์เตอร์ D ??สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ให้กับทุกท่าน?
10.15 น.??????????? Qออกเดินทางสู่เมืองเฉิงตู โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 618?
14.25 น.??????????? เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การ ทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.)ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว ... นำท่านเดินทางสู่?เมืองเล่อซาน(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติสองข้างทางที่อุดมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมณฑลเสฉวน ซึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดิมของชาวจีนและธรรมชาติ? จากนั้นนำท่านลงเรือชมเกาะเล่อซาน?ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระกลางทะเล จะมองเห็น?หลวงพ่อโตเล่อซาน???? ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 90 ปี โดยหลวงพ่อไท่หง ใช้เงินบริจาคของชาวบ้าน เพื่อเป็นสิริมงคลและปกป้องภัยน้ำท่วมจากแม่น้ำหมิงเจียง มีความยาวกว่า 600 กิโลเมตร พระพักตร์ของหลวงพ่อโตหันออกไปสู่แม่น้ำ?? หมิงเจียง เป็นพระพุทธรูปนั่งที่สกัดเข้าไปในภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูงถึง 71 เมตร ... จนได้เวลาอันควร นำท่านเดินทางสู่ เขาง้อไบ๊(เอ๋อเหมยซาน) เอ๋อเหมย แปลว่า คิ้วโก่ง เพราะทิวเขามีลักษณะเหมือนคิ้ว นักพรตในลัทธิเต๋าเริ่มเข้ามาสร้างศาลเจ้าในเทือกเขาแห่งนี้ในศตวรรษที่ 2 หลังจากนั้นศาสนาก็เริ่มเฟื่องฟูมาจนถึงศตวรรษที่ 6 เอ๋อเหมยซานจึงกลายมาเป็น 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา (เอ๋อเหมยซาน, ????อู่ไถซาน, จิ่วหัวซาน, ผู่โถซาน)?
ค่ำ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?รับประทานอาหารค่ำ ณ? ภัตตาคาร?
??????????????????????? นำท่านเข้าสู่ที่พัก ?พักที่ CENTURY SUNSHINE HOTEL MT. EMEI(?????)หรือเทียบเท่า?
??
?ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้า+รถอุทยาน) ? เมืองตูเจียงเยี้ยน??? ??????????? (B/L/D)?
เช้า? ? ? ? ? ? ? ? ? ?รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม?
นำท่านเปลี่ยนรถท้องถิ่นขึ้นภูเขา แล้วนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิวบน ยอดเขาจินติ่งที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,077 เมตร ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค์ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขา องค์ผู่เสียนทรงช้าง (สมัตภัทธโพธิสัตย์) พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร?
เที่ยง? ? ? ? ? ? ? ? ?รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร?
บ่าย????????????????? นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองตูเจียงเยี้ยน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)อยู่ในมนฑณเสฉวน เมืองขนาดกลางๆ กำลังน่าเที่ยวและน่าค้นหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการจัดการกับ "น้ำ" ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังดีที่สุดเมืองหนึ่งของจีน สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองจนกลายมาเป็น "แดนสวรรค์" ของชาวเมืองแทน เพราะมีเขื่อนตูเจียงเยี้ยน ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ 2 ข้างทางอย่างเพลิดเพลิน อาทิ ความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชาวบ้านชนกลุ่มน้อยที่ปลูกพืช เกษตรกรรมนานาชนิดๆ ไร่อันกว้างใหญ่ เทือกเขา ธารน้ำ ฯลฯ และพักผ่อนตามอัธยาศัย?
ค่ำ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?รับประทานอาหารค่ำ ณ? ภัตตาคาร?
??????????????????????? นำท่านเข้าสู่ที่พัก ?พักที่ BALAN INTERNATIONAL HOTEL(?????)หรือเทียบเท่า?

? อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ "ต๋า_sensor_่ปิงชวน"? เม่าเสี้ยน???????????????? (B/L/D)?
เช้า? ? ? ? ? ? ? ? ? ?รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม?
??????????????????????? นำท่านเดินทางสู่ อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย หรือธารน้ำแข็ง ?ต๋า_sensor_่ปิงชวน?(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ถือว่าเป็นอุทยานสมบัติทางธรรมชาติที่ล้ำค่า ที่มีความงามไม่แพ้อุทยานและทะเลสาบที่ใดๆ จุดที่สูงที่สุดมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 4,860 เมตรเป็นภูผาธารน้ำแข็งที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านเชื่อว่ามีเทพเจ้าพิทักษ์ภูเขาแห่งนี้อยู่ ทำให้ภูผาแห่งนี้ยังไม่เคยมีใครพิชิตยอดเขาได้?
เที่ยง ??????????????? ?รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร?
บ่าย?????????????????? นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นจุดสูงสุดเพื่อควางงดงามของภูเขาน้ำแข็งหิมะ 3 ลูก ที่เชื่อว่าเป็นสันหลังมังกรที่มีความงดงาม ฉากเบื้องหน้าเป็นภูเขาที่สูงชันตัดกับท้องฟ้าที่มีสีฟ้าครามสดใสและพระอาทิตย์สะท้อนการ์เซียคล้ายดั่งภูเขาเงินระยิบระยับสะท้อนเข้าสู่สายตาดั่งได้นั่งกระเช้าชมภูเขาสวรรค์ที่หาชมได้ยากยิ่งนัก ... จากนั้นนำท่านชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ที่งดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบจินโฮวไห่ ทะเลสาบหงษ์ ?????ลำธารคู่รัก ทะเลสาบนามู และทะเลสาบที่ถือได้ว่าเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในอุทยานแห่งนี้ ?ทะเลสาบต้า_sensor_๋? เพราะชาวเผ่ามีการเล่าขานว่าเมื่อใดที่มีเรื่องเดือดร้อนใจให้มากราบไหว้เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองทะเลสาบนามูแห่งนี้จะทำให้เรื่องที่เดือดเนื้อร้อนใจคลายลง หรือต้องการขอพรต่อองค์เทพเจ้าก็จะสมหวังดั่งใจหมาย ทำให้ทะเลสาบนี้ถือเป็นทะเลสาบที่มีความสำคัญยิ่งนัก มีประวัติความเป็นมากว่า 1,000 ปีผ่านมา น้ำทะเลสาบนั้นจะมีสีสันที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อนและช่วงใบไม้ผลินั้นน้ำทะเลสาบจะมีสีเขียวเข้มคล้ายดั่งหยก ในช่วงใบไม้ร่วงนั้นทะเลสาบจะเต็มไปด้วยสีสันของใบไม้หลากหลายสีที่ร่วงหล่นลงจากต้นมาที่ทะเลสาบ ส่วนในช่วงหน้าหนาวจะเป็นสีขาวเต็มไปด้วยหิมะน้ำแข็งที่ดูแล้วคล้ายดั่งยืนอยู่ในยุโรปไม่เหมือนอยู่ในเมืองจีนยังมีหมู่บ้านทิเบต ชาวพื้นเมืองอาศัยอยู่บริเวณนี้ ???ทำให้ที่นี่จะได้สัมผัสทั้งความสวยงามของธรรมชาติและเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ... ... จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเม่าเสี้ยน?
ค่ำ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? รับประทานอาหารค่ำ ณ? ภัตตาคาร?
??????????????????????? นำท่านเข้าสู่ที่พัก ?พักที่ FENG HUANG GE HOTEL(????+)หรือเทียบเท่า?

?? เฉิงตู ? สวนดอกไม้สือเซี่ยงหู ? ถนนโบราณจินหลี่ ? โชว์เปลี่ยนหน้ากาก???? ??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (B/L/D)?
เช้า?????????????????? ?รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม?
??????????????????????? นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉิงตู(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)ท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติอันงดงามระหว่างการเดินทาง เมืองเฉิงตูตั้งอยู่ที่ก้นกระทะซื่อชวน กลางลุ่มแม่น้ำหมินเจียง ตะวันออกมีเทือกเขาหลงเฉวียนใกล้กับชลประทานเขื่อนตูเจียงเยี่ยน ซึ่งสร้างบนแม่น้ำหมินเจียง เป็นชลประทานแยกสายน้ำกระจายออกไปเป็นรูปพัดเพื่อทดน้ำเข้าสู่ที่ราบเฉิงตู เมืองนี้จึงเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์จนได้ฉายาว่า ?เมืองสวรรค์ของจีน?อีกทั้งยังมีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ ก่อนคริสตศักราช 500กว่าปี?
เที่ยง ??????????????? ?รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร?
บ่าย????????????????? นำท่านชมฮอลแลนด์แดนมังกร สวนดอกไม้สือเซี่ยงหู สัมผัสความงดงามของดอกไม้ทิวลิปซึ่งหาได้ยากยิ่งในแดนเอเชีย ท่านจะได้ชมดอกไม้หลากหลายชนิดท่านจะหลงใหลไปกับมวลหมู่ผกาจนตกอยู่ในห้วงแห่งความงาม... ต่อไปนำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี่เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆ มากมายให้ท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย?
ค่ำ???????????????????? ?รับประทานอาหารค่ำ ณ? ภัตตาคาร?
??????????????????????? นำท่านชม การแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากากศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน ชมการเปลี่ยนหน้ากากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระ_sensor_ลหลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป?
??????????????????????? นำท่านเข้าสู่ที่พัก ?พักที่ CROWNE PLAZA CHENGDU WENJIANG??
??
(5)ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ) ? อาหารสมุนไพร ? สนามบินเฉิงตู ? ??????????????????????????????????????????????? สุวรรณภูมิ?????? ??????????? ??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? (B/L/-)?
เช้า?????????????????? ?รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม?
??????????????????????? นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่) ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศต่างๆ?
เที่ยง ??????????????? ?รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** พิเศษ อาหารสมุนไพรจีน ที่ขึ้นชื่อของเสฉวน?
บ่าย????????????????? ได้เวลาอันควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว?
15.30 น.??????????? Qออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 619?
17.35 น.??????????? เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ?
*****************************************************?
หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

33,991 บาท

ข้อมูลประกาศ

แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

ข้อมูลผู้ลงประกาศ