อิยิปต์-อิตาลี-สวิสฯ-ฝรั่งเศส 9 วัน (ทิตลิส+แวะเที่ยวไคโร)

คำเตือน! โปรดใช้วิจารณญานในการซื้อสินค้า อย่าโอนเงินให้ก่อนรับสินค้า ในทุกกรณี และควรตรวจสอบข้อมูลผู้ขายให้แน่ใจทุกครั้ง ! ThaiSecondhand.com เป็นแค่สื่อกลางในการให้บริการประกาศซื้อ-ขายเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในสินค้าและบริการ

 

รายละเอียดประกาศ : อิยิปต์-อิตาลี-สวิสฯ-ฝรั่งเศส 9 วัน (ทิตลิส+แวะเที่ยวไคโร)


โปรแกรม


วันที่ 1

กรุงเทพฯ – กรุงไคโร (อียิปต์)

 

22.00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูผู้โดยสารขาออกหมายเลข 7 เคาน์เตอร์ Q สายการบินอิยิปต์แอร์ (MS) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง (น้ำหนักกระเป๋า ได้ 23 กิโลกรัม / 2 ใบ)


 

 

วันที่ 2

กรุงไคโร – กีซา – มหาปีรามิด – สฟิงค์ – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิยิปต์ – ช้อปปิ้ง – อาหารไทย

 

00.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไคโร ประเทศ อิยิปต์ เที่ยวบินที่ MS961 
05.50 น. เดินทางถึงสนามบินไคโร หลังผ่านขั้นตอนการทำวีซ่า และพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ เมืองกีซ่า เพื่อชม “มหาปีรามิด” (ชมจากจุดชมวิวด้านนอก) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณ สร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง พีระมิดในประเทศอียิปต์มีมากมายหลายแห่งด้วยกัน แต่ที่มีชื่อเสียงที่สุดได้แก่หมู่พีระมิดแห่งกิซ่า ซึ่งประกอบไปด้วย พีระมิดคีออปส์ (Cheops) คีเฟรน (Chephren) และเมนคีเร (Menkaure) พีระมิดคีออปส์ ซึ่งใหญ่โตและเก่าแก่ที่สุดในหมู่พีระมิดทั้งสามแห่งกิซ่า เชื่อว่าสร้างขึ้นในสมัยฟาโรห์คูฟู แห่งราชวงศ์ที่ 4 ของอียิปต์โบราณ ซึ่งปกครองอาณาจักรอียิปต์เมื่อประมาณ 2,600 ปีก่อนคริสตกาลหรือกว่า 4,600 ปีมาแล้ว  นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 30 ปี สร้างจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก หินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน จากนั้นชม “สฟิงซ์” จากด้านนอก ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต  สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับ กรุงไคโร ระหว่างทางกลับแวะชมศูนย์กลางการทำ “กระดาษปาปีรุส” ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทำจาก ต้นกก (Papyrus) ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้า และเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณพร้อมกับแวะชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม ซึ่งกล่าวกันว่าการทำน้ำหอมแบบนี้ สืบทอดมาตั้งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของอียิปต์ ซึ่งเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุที่มีค่ามากมาย เช่น เตียงชำแหละศพในการทำมัมมี่ ตู้ที่ทำด้วยหินอ่อนสำหรับเก็บอวัยวะภายใน ในการทำมัมมี่ โรงใส่พระศพที่ทำด้วยทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมน และของมีค่าอื่น ๆ อีกมากมายตั้งแต่ในสมัยอียิปต์โบราณจนถึงสมัยกรีกและโรมัน จากนั้นนำท่านสู่ตลาด ข่าน เอล คาลิลี่ ซึ่งเป็นตลาดกลางที่มี ความใหญ่โตมาก ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ1382 ซึ่งในขณะนั้นสถานที่แห่งนี้ถูกทำเป็นที่พักอาศัยของกองคาราวานที่เดินทางมาจากสถานที่ต่าง ๆ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองทุกอย่างที่ทำในประเทศ จากโรงงานขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมในครัวเรือน  
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
    นำคณะเดินทางพักที่ OASIS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  


 

 

วันที่ 3

ไคโร (อิยิปต์ ) - โรม (อิตาลี)– ชมเมือง -นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์–โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน

 

09.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ MS 791 
13.00 น. เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี่ (ฟิอุมมาชิโน) หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำคณะเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมาแล้ว เข้าสู่ นครวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเอง เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก “เพียต้า” ผลงานของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี (กางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้นและรองเท้าแตะไม่หุ้มส้น ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมภายในวิหารได้ และทางสำนักวาติกันจะไม่อนุญาตให้เข้าชม หากวันดังกล่าวมีการประกอบพิธีทางศาสนา) จากนั้นคณะแวะถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” จากนั้นชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ โรมัน ฟอรั่ม, จัตุรัสเวเนเซีย, ระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใช้กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ ชม อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาของชาวอิตาลี จากนั้นนำคณะชม น้ำพุเทรวี่ จุดกำเนิดของเสียงเพลง “ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น” ที่โด่งดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามตำนานกล่าวไว้ว่าหากใครได้มาถึงน้ำพุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไว้จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่ย่าน “บันไดสเปน” แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
    นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก ณ SELENA HOTEL หรือเทียบเท่า


 

 

วันที่ 4

ปิซ่า –หอเอนปิซ่า - เวนิส

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
    นำคณะเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ผ่านบริเวณที่ราบระหว่างเชิงเขา Monte Pisano ในแคว้น Tuscany ระหว่างเส้นทางผ่านเมืองน้อยใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งในอดีตเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวอีทรัสกัน 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย นำท่านเข้าสู่ จัตุรัสแคมโป สถานที่ตั้งของ หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 เป็นสถานที่ตั้งของ หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 สถาปัตยกรรมที่งดงามซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก ศาสตราจารย์กาลิ เลโอ ได้ค้นพบทฤษฎีเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้เวลานัดหมายนำคณะ เดินทางสู่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยัง เมืองเวนิซ เมสเตร้ ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น เมนู สปาเก๊ตตี้ อิตาเลี่ยน
    นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก ณ HOTEL DELFINO หรือเทียบเท่า


 

 

วันที่ 5

เกาะเวนิส – ล่องเรือกอนโดล่า - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์ )

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นำคณะเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิซ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิซ ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิซตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ ต้นตำรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเครื่องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก จากนั้นนำท่าน ล่องเรือกอนโดล่า ชมวิวบรรยากาศของเวนิซ ซึ่งว่ากันว่าหากมาเวนิซ แล้วไม่ได้ล่องเรือกอนโดล่าก็เหมือนว่ามาไม่ถึงเวนิซ (ใช้เวลาประมาณ 30 – 45 นาที) ได้เวลานัดหมายนำคณะลงเรือเดินทางกลับสู่ฝั่งที่ท่าเรือตรอนเชโต้  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น โดยรถโค้ช เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิส และยังมีความสำคัญในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ ผ่านชมความงดงามของ ทะเลสาบโคโม่ และ ทะเลสาบลูกาโน ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองตากอากาศที่โอยล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ทางตอนเหนืออิตาลีกับสวิสตอนใต้ 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
    นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก ณ THE EUROPE HOTEL หรือเทียบเท่า


 

 

วันที่ 6

ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตโศกสลด – สะพานไม้คาเปล - ดิจอง (ฝรั่งเศส)

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
    นำคณะเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ บนกระเช้าที่หมุนได้ 360 องศา สู่ยอดเขาทิตลิส ที่มีความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขาที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นสกี ชม ถ้ำน้ำแข็ง Glacier Grotto ที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกที่สุดถึง 15 เมตร มีน้ำแข็ง ปกคลุมตลอดทั้งปี จากนั้นขึ้นสู่ ลานสกี อิสระให้ท่านได้เล่นหิมะกันอย่างสนุกสนาน ได้เวลานัดหมายนำท่านลงจากยอดเขา  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองลูเซิร์น ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวิต จากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส และไปชมสะพานคาเปล (Kapelbruck หรือ Chape Bridge) สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มีอายุกว่า 600 ปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993 แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง เช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึกร้านช็อคโกแล็ต และช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย ให้ท่านได้อิสระพักผ่อน และเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ง ร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นาฬิกา ช้อกโกแลต ของที่ระลึกต่างๆ มากมาย จากนั้นนำทุกท่านสู่เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ผ่านทุ่งราบอันกว้างใหญ่แหล่งผลิตมัสตาร์ดชื่อดัง อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ชั้นเลิศอีกด้วย ผ่านชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรอเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจุดเด่นคือ การมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงสด จัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น หอยเอสคาร์โก้
    นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก ณ HOTEL HOLIDAY INN DIJON หรือเทียบเท่า


 

 

วันที่ 7

ดิจอง - ปารีส –ชมเมือง – ล่องเรือบาโตมูชแม่น้ำแซน –Duty Free – ห้างลาฟาแยต

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นเดินทางสู่ มหานครปารีส ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน อาหารจีน
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้) จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่านถนน เรอ เดอ ฮัสมัน ร้านค้าปลอดภาษี, ห้างแกลลอรี่ราฟาแยส, ห้างแพลงตอง อาทิเช่น เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนังและเครื่องหนังอื่นๆ มากมาย รวมทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมจากฝรั่งเศส (อิสระอาหารค่ำ ณ แหล่ง ช้อปปิ้ง เพื่อให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งนานขึ้น )
    นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก ณ HOTEL HOLIDAY INN VELIZY หรือเทียบเท่า


 

 

วันที่ 8

ชมเมือง - หอไอเฟล – ประตูชัย – สนามบิน – กรุงเทพ

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำคณะชม พระราชวังแวร์ซายส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่ง จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟิล เป็นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน จากนั้นผ่านชม ถนนชองป์เซลิเซ่ ถนนแฟชั่นที่มีชื่อเสียงของปารีส ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน 
15.45 น. คณะเดินทางสู่ กรุงเทพ เที่ยวบินที่ MS 800 // MS 960 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงไคโร ประเทศอิยิปต์ )


 

 

วันที่ 9

กรุงเทพมหานคร

 

13.25น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดี 


อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง

4 - 12, 18 - 26 ก.ค. 58

25 ก.ค. - 2 ส.ค. 58

8 - 16, 15 - 23 ส.ค. 58

ผู้ใหญ่พัก ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

ราคาท่านละ 76,900.-

เด็กอายุมากกว่า 7 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) 73,900.-

เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 71,900.-


อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง

10 - 18, 17 - 25 ต.ค. 58

24 ต.ค. - 1 พ.ย. 58

ผู้ใหญ่พัก ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

ราคาท่านละ 81,900.-

เด็กอายุมากกว่า 7 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) 78,900.-

เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 76,900.-

พักเดี่ยวทุกพีเรียด

เพิ่มท่านละ 10,900.-


หมายเหตุ  กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ


        เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7ปีขึ้นไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม

** ราคาทัวร์นี้เป็นราคาตั้งแต่ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ้นไป หากกรุ๊ปต่ำกว่า 20 ท่าน ต้องมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่ม **

    ** ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้น เนื่องมาจากการผันผวนของค่าเงิน หรือการปรับขึ้นของค่าภาษีน้ำมันของสายการบิน **             

76,900 บาท

ข้อมูลประกาศ

แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

ข้อมูลผู้ลงประกาศ

สินค้าแนะนำ