BIG Sweet Day Shanghai 5 วัน

คำเตือน! โปรดใช้วิจารณญานในการซื้อสินค้า อย่าโอนเงินให้ก่อนรับสินค้า ในทุกกรณี และควรตรวจสอบข้อมูลผู้ขายให้แน่ใจทุกครั้ง ! ThaiSecondhand.com เป็นแค่สื่อกลางในการให้บริการประกาศซื้อ-ขายเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในสินค้าและบริการ

 

รายละเอียดประกาศ : BIG Sweet Day Shanghai 5 วัน


โปรแกรม


วันที่ 1

กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-หอทีวี-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน

 

08.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D   สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
11.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่นครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG664
16.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตงนครเซี่ยงไฮ้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วให้ท่านรับกระเป๋า รถโค้ชปรับอากาศรอรับ จากนั้นนำท่านสู่ตัว เมืองเซี่ยงไฮ้ นำท่านขึ้นหอทีวีไข่มุก หรือ Oriental Pearl Tower ซึ่งมีความสูง 468 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีโทรทัศน์เมืองเซี่ยงไฮ้ ที่ฐานใต้หอจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองเซี่ยงไฮ้ ที่นี่ยังประกอบด้วยห้างสรรพสินค้า แหล่งช้อปปิ้งและสวนสนุกที่ขึ้นชื่ออีกด้วยซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามหาดไว่ทาน จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟลอด อุโมงค์เลเซอร์ นำผู้โดยสารผ่านอุโมงค์ที่เต็มไปด้วยแสงสีเร้าใจ เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน แล้วนำท่านเดินทางสู่ เขตไว่ทาน เขตเช่าของกลุ่มพ่อค้าชาวตะวันตก สมัยที่มีการล่าอาณานิคมของชาวตะวันตก ชมสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RAYFONT HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)


 

 

วันที่ 2

เซี่ยงไฮ้-โจวจวง+ล่องเรือ-ซูโจว-วัดซีหยวน-สวนหลิวหยวน- โรงงานผ้าไหม-HARMONY TIME SQUARE พิเศษ...ขาหมูโจวจวง

 

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโจวจวง พาท่านชมวิวสองข้างทางระหว่างเดินทาง นำท่านนั่งเรือโบราณโจวจวง ล่องเรือชมความงามรอบๆเมืองที่สะท้อนให้เห็นความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ริมน้ำ ซึ่งยังได้รับการขนานนามว่าเป็น “เวนิสแห่งประเทศจีน” และได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก โจวจวงเป็นเมืองโบราณที่ยังคงอนุรักษ์ความงามทางด้านสถาปัตยกรรมของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ***อาหารพิเศษ ขาหมูโจวจวง
บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองซูโจว เมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งสาวงาม” นำท่านชม สวนหลิวหยวน โบราณสถานอันเก่าแก่และสวยงามของซูโจวที่สมบูรณ์แบบและเลื่องชื่อของจีน ชมธารน้ำเล็กๆ ศิลามหึมา สะพานโค้ง อารามหลวง ขนาดย่อมและรวมถึงประวัติของพระจักรพรรดิ์คังซีที่พระองค์เคยเสด็จมา ณ ที่นี้เพื่อทรงหาพระแสงดาบวิเศษจนมี คำพังเพยจากนักกวีเอก “ซูตงปอ” ถ้าหากผู้ใดได้มาเยือนเมืองซูโจวแล้ว ไม่หาโอกาสชม อุทยานแห่งนี้ท่านผู้นั้นจะต้องเสียใจไปตลอดกาล นำท่านชมเจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตาและพระอรหันต์ 500 องค์ พร้อมชมพระจี้กง 3 อารมณ์ ที่วัดซีหยวน นำท่านแวะชม โรงงานผ้าไหม ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน พร้อมชมกรรมวิธีการผลิต และให้ท่านเลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพดีเป็นของฝาก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ SUZHOU HARMONY TIME SQUARE เป็นแหล่งรวมความทันสมัยแห่งใหม่ของซูโจวมี JIU GUANG DEPARTMEAT เป็นต้น อีกทั้งท่านจะได้ชม SKY SCREEN ยาว 500 เมตร นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์บนเพดานแบบ ชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก
นำท่านเข้าสู่ NAN YA HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)


 

 

วันที่ 3

ซูโจว-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน-ไข่มุก-หังโจว-เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง+ โชว์ พิเศษกระดูกหมูอู๋ซี / ไก่เศรษฐี และหมูตงโพ

 

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยังเมืองอู๋ซี เมืองอุตสาหกรรมเบาที่ได้รับฉายาว่าเป็นเมืองเซี่ยงไฮ้น้อยของประเทศจีน นำท่านนมัสการ พระใหญ่เขาหลิงซาน หรือชาวจีนเรียกว่า หลิงซานต้าฝอ ซึ่งชาวจีนให้ความนับถือเป็นอย่างยิ่ง พระพุทธรูปปรางค์ยืนองค์ใหญ่ตั้งอยู่กลางแจ้งมีความสูงถึง 88 เมตร จากนั้นนำท่านเลือกซื้อครีมและเครื่องประดับที่ทำจาก ไข่มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี้ยงไว้ริมทะเลสาบไท่หู และได้ทำการคัดแยกไว้ตามอายุของมุก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *อาหารพิเศษ กระดูกหมูอู๋ซี
บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองหังโจว ผ่านชมทิวทัศน์สองข้างทางจนถึงเมืองหังโจว ชมบ้านเรือนสองข้างทางไร่นา สวนใบหม่อนและที่ราบลุ่มอันอุดมสมบูรณ์ ลุ่มแม่น้ำแยงซี  ให้ท่านพักผ่อนกับความสวยงามสองข้างทาง 
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร * อาหารพิเศษ ไก่เศรษฐี และหมูตงโพ *

จากนั้นนำท่านชมเมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง ขนาดใหญ่ของประเทศจีน และวัฒนธรรมของราชวงศ์ซ่ง มีการแบ่งเขตทิวทัศน์ริมน้ำ เขตจัตุรัสมังกร เขตจัตุรัสราชวงศ์ซ่ง เขตจัตุรัสเขาเซียนกับศาลาต่าง ถือเป็นต้นแบบของการก่อสร้างที่แสดงถึงความเติบโตด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสมัยนั้น พร้อมชมการแสดงโชว์วัฒนธรรมสมัยซ่ง 
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)


 

 

วันที่ 4

หังโจว-ทะเลสาบซีหู+ล่องเรือ-หมู่บ้านใบชา-เซี่ยงไฮ้-ยาสมุนไพร- วัดพระหยก-ถนนนานกิง อาหารพิเศษ...กุ้งมังกร

 

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร นำท่านล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามและวิจิตรตระการตาของทะเลสาบซีหู ชมทิวทัศน์สวยงามบริเวณทะเลสาบ ซีหู อาทิ ซานถานอิ้นเยี่ยะ สามโคมทับแสงจันทร์ในบึงน้ำลึก สะพานขาดซึ่งเป็นสะพานที่เกิดนวนิยายเรื่องนางพญางูขาว แล้วนำท่านเดินทางมุ่งสู่ หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง เพื่อชิม ชาหลงจิ่ง ชาที่มีชื่อเสียงอันดับ 1 แห่งใต้หล้า ของเมืองหังโจว ท่านสามารถเลือกซื้อใบชาอย่างดีไว้เป็นของฝาก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ได้รับการพัฒนาจนมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากจนได้รับการขนานนามว่า “ปารีสตะวันออก” และเซี่ยงไฮ้ยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงใต้เมืองนี้มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน นับเป็นเมืองท่าพาณิชย์ ขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนปากทะเลจีนใต้ นำท่านรับฟังสรรพคุณยาสมุนไพรและครีมยาที่มีชื่อ เสียงที่สุดของรัฐบาลจีนได้แก่เป่าฟู่หลิงหรือบัวหิมะ เหมาะกับการเก็บไว้เป็นยาสามัญประจำบ้าน จากนั้นเชิญทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระหยกขาว ให้ท่านนมัสการพระหยกขาว ที่ วัดอวี้โฝวซี่อ ภายในบรรจุพระพุทธรูปปรางค์ไสยาสน์ที่ ซึ่งแกะด้วยหยกขาวทั้งองค์เพื่อเป็นสิริมงคลและบังเกิดโชคลาภแด่ตัวท่านมีพระพุทธรูปหยกขาวสององค์ประดิษฐานอยู่ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเจียงหวานและยังมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์และพระปางสมาธิอีกองค์สูง 6 ฟุต ตกแต่งด้วยอัญมณีต่างๆหนัก 1,000 กิโลกรัม วัดแห่งนี้มีความสำคัญในด้านวัฒนธรรมในมหานคร 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร *อาหารพิเศษ กุ้งมังกร *
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ย่าน ถนนนานกิง ถนนคนเดินซึ่งเป็นย่านการค้าสมัยยุคทศวรรษ สมัย 1910 - 1940 ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกประเภทสินค้าแบรนด์เนมทั้งของแท้และของเลียนแบบยี่ห้อดัง อาทิ ปากกามองบลัง หลุยส์วิตตอง กระเป๋าพราด้า เป็นต้น อย่างจุใจ
แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก RAYFONT HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)


 

 

วันที่ 5

เซี่ยงไฮ้-หยก-ตลาดเถาเป่า-รถไฟแม่เหล็ก-กรุงเทพฯ

 

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านชม หยกแท้ ของเมืองจีนพร้อมทั้งให้ท่านได้รับคำแนะนำ และวิธีการดูหยก และให้ท่านเลือกซื้อหยกไว้เป็นของฝากล้ำค่า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ตลาดเถาเป่า เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าก๊อปปี้แห่งใหม่ ขายสินค้าอาทิเช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ไม้กอล์ฟ ฯลฯ สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่ สนามบินผู่ตง โดยนำท่านนั่งรถไฟแม่เหล็กความเร็วสูง การคมนาคมใหม่ล่าสุดของนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งสามารถทำความเร็วได้ถึง 430 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพลิดเพลินกับจอมอนิเตอร์และสัมผัสความทันสมัยภายในรถไฟ
17.20 น. นำท่านออกเดินทางจากสนามบิน นครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG665
21.15น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไปอีกนานแสนนาน

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการทัวร์นี้ เป็นทัวร์ที่ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก 5 ร้าน ได้แก่ บัวหิมะ, ร้านชา, ผ้าไหม, ไข่มุก, หยก ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม และรับฟังคำบรรยาย อย่างน้อย 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น


อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

11-15, 25-29 กันยายน 58

6-10, 20-24 พฤศจิกายน 58

ราคาผู้ใหญ่

ราคาท่านละ 33,900.-

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 32,900.-

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 31,900.-

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) 30,900.-

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

ราคาท่านละ 3,500.-


อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

21–25 ตุลาคม 58 (วันปิยะ)

ราคาผู้ใหญ่

ราคาท่านละ 35,900.-

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 34,900.-

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 33,900.-

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) 32,900.-

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

ราคาท่านละ 4,000.-


อัตรานี้รวม: ภาษีน้ำมันของสายการบิน,ภาษีสนามบินไทย ณ วันที่ 02 มิ.ย. 58

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

33,900 บาท

ข้อมูลประกาศ

แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

ข้อมูลผู้ลงประกาศ

สินค้าแนะนำ