ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนเฉียนเหมิน 5 วัน

คำเตือน! โปรดใช้วิจารณญานในการซื้อสินค้า อย่าโอนเงินให้ก่อนรับสินค้า ในทุกกรณี และควรตรวจสอบข้อมูลผู้ขายให้แน่ใจทุกครั้ง ! ThaiSecondhand.com เป็นแค่สื่อกลางในการให้บริการประกาศซื้อ-ขายเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในสินค้าและบริการ

 

รายละเอียดประกาศ : ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนเฉียนเหมิน 5 วัน


โปรแกรม


วันที่ 1

กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-ถนนโบราณเฉียนเหมิน

 

07.00 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D สายการบิน ไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน    
10.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG 614     
15.50 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงปักกิ่ง สนามบินนี้ได้เปิดสร้างใหม่ เพื่อรองรับท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น สนามบินมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมริกาออกแบบโดย Foster & Partners ตัวอาคารสร้างเป็นรูปตัวเครื่องบิน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ทิศตะวันออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดผ่านได้ และใช้นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภายในตัวอาคาร นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ ที่ราบหวาเป่ย ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิน หยวน หมิง ชิง จนถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน เคยใช้ชื่อจงตู ต้าตูเป่ยผิงและเป่ยจิง เริ่มตั้งเป็นเมืองตั้งแต่ปี 1949  ปัจจุบันปักกิ่งแบ่งเป็น 16 เขต และ 2 อำเภอ เป็นนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง พื้นที่ทั่วนครเป่ยจิงมีถึง 16,800 ตารางกิโลเมตร นครปักกิ่งเป็นศูนย์การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีน อีกทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบเมืองเอกเทศ 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับมณฑลหลังจากปักกิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากทศวรรษที่ 80 ของศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิ่งได้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ มีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนี้ปักกิ่งมีถนนที่สลับกับตึกสูงๆ แต่ยังรักษาสถานที่สำคัญๆ ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างดีเยี่ยม    
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  นำท่านเที่ยวชม ถนนโบราณเฉียนเหมิน (Qianmen Street) สถานที่ท่องเที่ยวแห่ง
ใหม่ล่าสุดของปักกิ่ง เปิดให้เที่ยวชมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เพื่อรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เข้าร่วมพิธีแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008 หลังจากรัฐบาลปักกิ่งได้ปิดปรับปรุงบูรณะ และก่อสร้างสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนในยุคสมัยราชวงศ์ชิง ราชวงศ์สุดท้ายก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยจำลองบรรยากาศเก่าๆ สมัยราชวงศ์ชิง บริเวณสองฝั่งถนน มีทั้งภัตตาคาร ร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และสินค้าของที่ระลึกในรูปแบบของปักกิ่ง    
พักที่ HOLIDAY INN HEAVEN TEMPLE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว


 

 

วันที่ 2

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ศูนย์ใบชา-หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม คณะเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจนพิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝั่งตะวันออก นอกจากนี้ทางด้านทิศใต้ยังมีหอรำลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน จากนั้นนำท่านเดินสู่ พระราชวังกู้กง พระราชวังกู้กงถูกสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิงปี ค.ศ. 1406 เป็นพระราชวังที่เป็นที่ประทับของฮ่องเต้ของทั้งราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังนี้กินเนื้อที่ 720,000 กว่าตารางเมตร มีตำหนักน้อยใหญ่ทั้งหมด 9,999 ห้อง ภายในพระราชวังแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ วังหน้า และ วังใน  วังหน้าประกอบด้วยตำหนักไถ่เหอ จงเหอ และเป่าเหอ เป็นสถานที่ที่ฮ่องเต้ใช้จัดงานพิธีต่างๆ ว่าราชการ และ รับเข้าเฝ้า ในส่วนของวังใน ประกอบด้วยตำหนักหลักๆ คือ วังเฉียนชิงกง เจียวไถ่เตี่ยน คุนหนิงกง ภายในวังในเป็นส่วนที่ฮ่องเต้ใช้ตรวจตราเอกสาร ลงนามอนุมัติต่างๆ และยังเป็นสถานที่พักอาศัยของพระราชินี พระสนมและบรรดาเชื้อพระวงศ์อีกด้วย    
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  อาหารแต้จิ๋ว
บ่าย นำท่านสู่ ศูนย์ใบชา ชิมชาอูหลงของปักกิ่ง และชาที่มีชื่อเสียงอื่นๆ เช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ  จากนั้นเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตฉงเหวิน เยื้องไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงปักกิ่ง สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1420  เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่ประกอบพิธีไหว้ฟ้าเพื่อขอให้ฝนต้องตามฤดูกาล ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ภายในประกอบด้วย หวานซิว แท่นประกอบพิธีบวงสรวง หวางฉุงหยี่ สถานที่ตั้งป้ายเทพเจ้าฟ้า และ ตำหนักฉีเหนียนเตี้ยน หอประกอบพิธีบวงสรวงฟ้า        
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง พร้อมแสง สี เสียง และการแสดงที่มีชื่อเสียง    
พักที่ HOLIDAY INN HEAVEN TEMPLE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว    


 

 

วันที่ 3

ผ่านชมสนามกีฬารังนก+สระว่ายน้ำ-ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก สนามกีฬาโอลิมปิกรังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron  เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยายามให้เอื้ออำนวยต่อสิ่งแวดล้อม ในสนามจุได้ 91,000 ที่นั่ง ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิ่งไม้ เพดานและผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดง ดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีน ซึ่งให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก ผ่านชมสระว่ายน้ำแห่งชาติ สระว่ายน้ำแห่งชาติ สร้างขึ้นเหนือจินตนาการคล้าย “ก้อนน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่” ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนทำเป็นโครงร่าง เน้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ดูเหมือนน้ำที่สุด และใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟิสิกส์จาก Dublin’s Trinity College ที่ทำให้กำแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ำที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว นำท่านสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ     
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร      
บ่าย คณะเข้าชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง ห่างจากตัวเมืองปักกิ่งประมาณ 15 กิโลเมตร พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวนเดิมเป็นสวนฤดูร้อนและสวนดอกไม้ในสมัยกุบไลข่าน ต่อมาในปี ค.ศ. 1893 พระนางฉือซีไทเฮาได้นำงบประมาณของกองทัพเรือมาบูรณะซ่อมแซมจนเป็นลักษณะที่เห็นในปัจจุบัน ภายในพระราชวังประกอบด้วย ตำหนักเลอโช่วถัง สถานที่ประทับของพระนางฉือซีไทเฮา ตำหนักเริ่นโช่วเตี้ยน สถานที่ว่าราชการของพระนางฉือซีไทเฮา ภูเขาว่านโส้วซาน ทะเลสาบคุนหมิง เก๋งพระหอม ตำหนักเรียงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉางหลาน (ระเบียงยาวลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิง ตกแต่งด้วยภาพวาดต่างๆ) และตำหนักต่างๆ อีกมากมาย จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก ไข่มุก ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน เช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นต้น     
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร     
พักที่ HOLIDAY INN HEAVEN TEMPLE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว    


 

 

วันที่ 4

ศูนย์หยก-กำแพงเมืองด่านจวีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ-ตลาดรัสเซีย-ถนนหวังฝู่จิ่ง

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม แวะชมหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง จากนั้นเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน กำแพงเมืองจีนเริ่มสร้างเมื่อ 2500 ปีก่อนในสมัยจ๋านกว๋อ ที่มีการแบ่งแยกดินแดนจีนออกเป็นก๊กต่างๆ และต่างก็ทำสงครามสู้รบเพื่อแย่งความเป็นใหญ่ ในแต่ละก๊กก็มีการสร้างกำแพงเพื่อรักษาความมั่นคงของตนเอง กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นด่านปราการด่านสุดท้ายที่รักษาและป้องกันความปลอดภัยของเมืองปักกิ่ง หากปราการด่านจวีหยงกวนถูกยึดหมายความว่ากรุงปักกิ่งจะต้องเสียเมือง อิสระเดินชมบรรยากาศและถ่ายภาพตามอัธยาศัย    
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สุกี้มองโกล
บ่าย นำท่านชม ยาบัวหิมะ ที่สรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เป็นที่พิสูจน์สรรพคุณมาแล้วหลายๆ เหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกาย สามารถใช้ยานี้ทาลดอาการพองหรือแสบร้อนได้ จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งของ COPY ยี่ห้อดังมากมาย ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า และอื่นๆ      
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เป็ดปักกิ่ง สู่ถนนหวังฝูจิ่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่งรวมทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังต่างๆ และร้านค้า ร้านอาหารศูนย์กลางความบันเทิงมากมายที่จะสร้างสีสันให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้ เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย    
พักที่ HOLIDAY INN HEAVEN TEMPLE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว    


 

 

วันที่ 5

ร้านผ้าไหม-วัดลามะ-ปักกิ่ง-กรุงเทพ ฯ

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นแวะชมและเลือกซื้อ ผ้าไหมจีน สินค้า OTOP ขึ้นชื่อของจีนจากนั้นนำท่านชม วัดลามะยงเหอกง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิยงเจิ้น หรือองค์ชายสี่ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาเมื่อองค์ชายสี่ได้สืบราชบัลลังค์แล้วจึงได้ยกสถานที่แห่งนี้ให้เป็นวัดลามะ วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์ยืน หรือ “พระศรีอาริยเมตไตร ”ซึ่งสูงถึง 26 เมตร แกะสลักด้วยต้นจันทน์หอมทั้งต้น ใช้เวลาในการแกะสลักถึง 10 ปี ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข ว่านฟู่เก๋อ      
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  อาหารกวางตุ้ง
บ่าย สมควรแก่เวลานำทุกท่านสู่สนามบิน    
17.05 น. อำลากรุงปักกิ่ง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 615    
21.20 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

01 - 05 ก.ค. 58

ราคาผู้ใหญ่

ราคาต่อท่าน 23,900.-

ราคาเด็ก (มีเตียง) นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาต่อท่าน 22,900.-

ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) นอนกับผู้ใหญ่  2 ท่าน

ราคาต่อท่าน 21,900.-

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

ราคาท่านละ 6,000.-


อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

08 - 12 ส.ค. 58

16 - 20, 23 - 27 ก.ย. 58

ราคาผู้ใหญ่

ราคาต่อท่าน 25,900.-

ราคาเด็ก (มีเตียง) นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาต่อท่าน 24,900.-

ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) นอนกับผู้ใหญ่  2 ท่าน

ราคาต่อท่าน 23,900.-

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

ราคาท่านละ 6,000.-


อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

08 - 12, 14 - 18 ต.ค. 58

ราคาผู้ใหญ่

ราคาต่อท่าน 26,900.-

ราคาเด็ก (มีเตียง) นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาต่อท่าน 25,900.-

ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) นอนกับผู้ใหญ่  2 ท่าน

ราคาต่อท่าน 24,900.-

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

ราคาท่านละ 6,000.-


อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

21 - 25 ต.ค. 58

ราคาผู้ใหญ่

ราคาต่อท่าน 29,900.-

ราคาเด็ก (มีเตียง) นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาต่อท่าน 28,900.-

ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) นอนกับผู้ใหญ่  2 ท่าน

ราคาต่อท่าน 27,900.-

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

ราคาท่านละ 6,000.-


(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 14,900.-)

*ไม่มีราคาเด็ก*

23,900 บาท

ข้อมูลประกาศ

แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

ข้อมูลผู้ลงประกาศ

สินค้าแนะนำ