กวางเจา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย YANYU SHOW 6 วัน

คำเตือน! โปรดใช้วิจารณญานในการซื้อสินค้า อย่าโอนเงินให้ก่อนรับสินค้า ในทุกกรณี และควรตรวจสอบข้อมูลผู้ขายให้แน่ใจทุกครั้ง ! ThaiSecondhand.com เป็นแค่สื่อกลางในการให้บริการประกาศซื้อ-ขายเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในสินค้าและบริการ

 

รายละเอียดประกาศ : กวางเจา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย YANYU SHOW 6 วัน


โปรแกรม


วันที่ 1

สุวรรณภูมิ-กวางเจา (รถไฟความเร็วสูง)-ฉางซา

 

07.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ เอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน    
09.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG668    
13.30 น. ถึง สนามบินไป่หวิน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านสู่ เมืองกวางเจา ซึ่งเป็นเมืองเอกตั้งอยู่ภาคใต้ของมณฑลกวางตุ้ง เป็นเมืองวัฒนธรรมเก่าแก่อันลือชื่อมาแต่โบราณเล่าลือจนถึงปัจจุบันว่ามีเทวดา 5 องค์ สวมเครื่องแต่งกาย 5 สี ขี่แพะ 5 สี คาบรวงข้าวมาให้ชาวบ้านเพาะปลูกเพื่อขยายพันธุ์ มอบความอุดมสมบูรณ์อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาล จึงได้รับการขนานนามว่า “เมืองแพะ” “เมืองรวงข้าว” และ “เมืองดอกไม้”    
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางไปยัง สถานีรถไฟ เพื่อนั่ง รถไฟความเร็วสูง มีความเร็วประมาณ 352 กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง ขบวนที่ G6116/17.10-19.57 เดินทางสู่ เมืองฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.
ที่พัก XIANGRONG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว    


 

 

วันที่ 2

ฉางซา-ฟ่งหวง-ล่องเรือถัวเจียง

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง หรือ เมืองโบราณฟ่งหวง(เมืองหงส์) เป็นเมืองที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงส์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย ให้ท่านได้พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชม.
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร      
บ่าย นำท่าน ล่องเรือถัวเจียง เรือแพ ให้ท่านได้สนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ย ฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก      
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร      
ที่พัก JIANGTIAN DUJIACUN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว


 

 

วันที่ 3

บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-ถ้ำมังกรเหลือง(ล่องเรือ)-YANYU SHOW-ร้านหยก

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเยี่ยมชม บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาค้นคว้าโบราณคดี นามอุโฆษของจีนบ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวินเป็นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งสี่ด้านก่อด้วยอิฐทนไฟที่มีสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่นในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนานและได้ตกทอดมาจากปู่ของเสิ่นฉงเหวินอดีตผู้บังคับการทหารประจำมณฑลกุ้ยโจวในสมัยราชวงศ์ชิงต่อมาจึงสร้างเป็นบ้านเกิดหลังดังกล่าวท่านเสิ่นฉงเหวินได้จดบันทึกประวัติให้ผู้คนได้รู้จักที่มาที่ไปของเมืองฟ่งหวง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจี้ยมีเนื้อที่กว่า 369 ตารางกิโลเมตร อุดมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่และต้นไม้นานาพันธุ์  ใช้เวลาเดินทางประมาณ  3 ชม.

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร      
บ่าย  นำท่านแวะชมและเลือกซื้อ ผ้าไหมจีน สินค้า OTOP ขึ้นชื่อของจีน นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำหวงหลงต้ง หรือ ถ้ำวังมังกรเหลือง ถ้ำแห่งนี้มีความสูง 160 เมตร มีความลึก 1.5 กิโลเมตร ถ้ำแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ภายในถ้ำมีอ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง ลำธารใต้ดิน 2 สาย บึง 4 บึง ห้องโถง 13 ห้อง และระเบียงเดินเที่ยว 90 กว่าแห่ง นำท่าน ล่องเรือไปตามธารน้ำใต้ดิน ชมถ้ำวังมังกร ชมวังแก้วผลึก วังซือหงอคง ชมประตูแห่งความสุข ชมประตูอายุยืน ฯลฯ ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับหินงอกหินย้อนที่มีรูปร่างแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เช่น หินดาบทอง หินหอกเงิน หินเครื่องดนตรีจีน ชมน้ำตกเทวดาสวรรค์ จากนั้นชมโชว์ YANYU ZHANGJIAJIE โชว์เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนเผ่าถู่เจีย ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองจางเจียเจี้ย ถูกถ่ายทอดการแสดงบนเวทีขนาดใหญ่และใช้เทคโนโลยีประกอบฉากให้หารแสดงออกมาน่าประทับใจ นำท่านชมอัญมณีล้ำค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน    
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร      
ที่พัก JINHUA HOTEL  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว


 

 

วันที่ 4

ภาพเขียนสิบลี้ (รถรางไป-กลับ)-ร้านใบชา-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้น-ลงลิฟท์แก้ว)- เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ร้านนวดฝ่าเท้า

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  นำท่าน นั่งรถรางไฟฟ้าชมภาพเขียน 10 ลี้  คือช่องเขาแคบๆ ด้านล่างของเทียนจื่อซานที่ถูกบีบด้วยภูเขาและแท่งหินขนาดใหญ่ประมาณ 200 แท่ง เรียงรายเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขารูปร่างแปลกตาเรียงรายกัน โดยมีลำธารเล็กๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขาก่อให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านใบชา ชิมชาอวู่หลง และชาที่มีชื่อเสียง เช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ  ฯลฯ    
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร      
บ่าย จากนั้นนำท่าน ขึ้นเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตรซึ่งถูกบันทึกลง Guinness world Records ในด้านเป็นลิฟท์แก้วแบบ outdoor ที่สูงที่สุดในโลก (World’s tallest full-exposure outdoor elevator) และเร็วที่สุดในโลก นำท่านเดินทางสู่ เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1) ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ชื่อดัง อวตาร ได้นำมาเป็นฉากในการถ่ายทำ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงาม  นำท่านสู่ เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ์) เขตเอี๋ยนเจียเจี้ย มีเนื้อที่ 65 ตารางกิโลเมตร ยอดเขาสูงสุดวัดได้ 1,250 เมตร ทางด้านทิศตะวันออก, ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซาน เต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน, ลำห้วยลึก และป่าหินซึ่งมีหินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆ ยืนตระหง่านค้ำฟ้า เสมือนหนึ่งรี้พลมากมายกำลังเคลื่อนทัพใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว สมควรแก่เวลานำท่าน ลงจากเขาเทียนจื่อซานด้วยลิฟท์แก้ว  จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ    
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร      
ที่พัก JINHUA  HOTEL  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว    


 

 

วันที่ 5

เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้าไป-กลับ)-ระเบียงแก้ว-ถ้ำประตูสวรรค์-ฉางซา

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซงเหลียวซาน เป็นประวัติแรกของจางเจียเจี้ย นั่งกระเช้าขึ้น สู่เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็นกระเช้าที่ทันสมัยที่สุด ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดูกาล ท่านจะได้ชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาสูงเสียดฟ้า งามแปลกตา อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของยอดเขา  ให้ท่านพิสูจน์ความกล้ากับ ระเบียงแก้ว ทางเดินเท้าที่ทำจากกระจกใสๆ ระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร จากนั้นนำท่านโดยสารกระเช้าลงที่สถานีกลางเพื่อเปลี่ยนรถท้องถิ่นผ่านเส้นทาง ที่มีความโค้ง 99 โค้งสู่ ถ้ำเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซานเป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ้ำ ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้ำประตูสวรรค์ท่านจะได้ขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียได้ขับเครื่องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้วเป็นสถานที่ที่น่าสนใจจากชาวต่างชาติอีกแห่งหนึ่ง สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากยอดเขาเทียนเหมินซาน    
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร      
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉางซา ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนชมวิวธรรมชาติอันสวยงาม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร      
ที่พัก XIANGRONG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว


 

 

วันที่ 6

ฉางซา (รถไฟความเร็วสูง)-กวางเจา-อนุสาวรีย์ 5 แพะ-ถนนคนเดินปักกิ่ง-กวางเจา-กรุงเทพฯ

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟเพื่อ นั่งรถไฟความเร็วสูง มีความเร็วประมาณ 352 กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง ขบวนที่ G1001/08.56-11.38 เดินทางกลับไปยัง เมืองกวางเจา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    
บ่าย นำท่านชม อนุสาวรีย์ 5 แพะ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเทพเจ้าที่ดลบันดาลให้เมืองกวางเจามีความเจริญอุดมสมบูรณ์ทางเกษตรกรรม อนุสาวรีย์ 5 แพะ ซึ่งใช้หินแกรนิต 120 ก้อน แกะสลักประกอบเป็นแพะ 5 ตัว สูง 11 เมตร แพะตัวใหญ่คาบรวงข้าว 6 รวง ยืนสง่าบนดอย ตามโบราณ เล่ากันว่า สมัยโจวหยีหวาง มีเทวดา 5 องค์สวมเสื้อสีสันที่แตกต่างกันขึ้นแพะ 5 ตัว แพะคาบรวงข้าวมา 6 รวง จากสวรรค์ ลงมาสู่เมืองมนุษย์ และมอบพันธุ์เมล็ดข้าวอันเป็นสิริมงคลให้ชาวกวางเจา พร้อมทั้งอวยพรให้คนกวางเจาพ้นจากความอดยากตลอดกาล เมื่อสิ้นสุดคำพูดเทวดาก็หายไปแพะที่ขี่มากลายเป็นก้อนหิน 5 ก้อน อนุสาวรีย์แพะ 5 ตัว จึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกวางเจาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินปักกิ่ง ท่านจะได้ชมสินค้าแบรนเนมต่าง ๆ     
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน    
20.25 น. ออกเดินทางจาก สนามบินกวางเจา โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG679    
22.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

14-19 ก.ค. 58

07-12, 11-16 ส.ค. 58

01-06 ก.ย. 58

ราคา ผู้ใหญ่

ราคาต่อท่าน 29,900.-

ราคาเด็ก(มีเตียง) นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 28,900.-

ราคาเด็ก(ไม่มีเตียง) นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 27,900.-

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

ท่านละ 4,500.-

* ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 20,900.- *

* ไม่มีราคาเด็ก *

29,900 บาท

ข้อมูลประกาศ

แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

ข้อมูลผู้ลงประกาศ

สินค้าแนะนำ