Om Swastyastu บาหลี เบราตาน บุโรพุทโธ

คำเตือน! โปรดใช้วิจารณญานในการซื้อสินค้า อย่าโอนเงินให้ก่อนรับสินค้า ในทุกกรณี และควรตรวจสอบข้อมูลผู้ขายให้แน่ใจทุกครั้ง ! ThaiSecondhand.com เป็นแค่สื่อกลางในการให้บริการประกาศซื้อ-ขายเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในสินค้าและบริการ

 

รายละเอียดประกาศ : Om Swastyastu บาหลี เบราตาน บุโรพุทโธ


   Om Swastyastu บาหลี เบราตาน บุโรพุทโธ       Om Swastyastu บาหลี เบราตาน บุโรพุทโธ   บารองแดนซ์ – ทะเลสาบเบดูกัล – วัดเบราตาน – วัดเม็งวี – วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อท– หาดจิมบารัน โรงงานผลิตผ้าบาหลี – อูบุด– คินตามณี – โรงงานกาแฟ – เทมภัคศิริงค์  วังสุลต่าน-พระราชวังวอเตอร์พาเลซ-วัดพรามนันต์-บุโรพุทโธ –ถนนมาริโอโบโร่   Om Swastyastu บาหลี เบราตาน บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน  วันเดินทาง: 27 มิ.ย.-1 ก.ค. // 18-22 ก.ค. // 01-05 ส.ค. , 09-13 ส.ค. // 12-16 ก.ย. , 26-30 ก.ย. // 10-14 ต.ค. , 19-23 ต.ค. // 07-11 พ.ย. , 21-25 พ.ย. // 01-05 ธ.ค. , 06-10 ธ.ค. 55  โปรแกรมการเดินทาง  วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า-เดนพาซาร์(บาหลี)  12.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ G ประตู 4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนเดินทาง  14.10 น. นำท่านออกเดินทางสู่จาก้าตาร์ โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 867  17.40 น. ถึงสนามบินจาการ์ต้าเพื่อแวะต่อเครื่องสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี)  20.30 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาซาร์(บาหลี) โดยสายการบิน การูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินGA414  23.15 น. เดินทางถึงสนามบินงูห์ราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะ  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ASTON DENPASAR HOTEL หรือเทียบเท่า  วันที่สอง บารองแดนซ์ – ทะเลสาบเบดูกัล – วัดเบราตาน (วิหารกลางน้ำ) – วัดเม็งวี – วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อท– หาดจิมบารัน  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านบาตูบูลัน ชม บารองแดนซ์ การแสดงนาฏศิลป์บาหลีเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างความดี แทนด้วยสิงโตบารอง และแม่มดร้ายรังดา ตัวแทนแห่งความชั่ว เป็นการต่อสู้กันที่ไม่มีวันสิ้นสุด หลังจากนั้นเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาเบดูกัล ระหว่างทางพบกับความอลังการของไม้แกะสลักมากมายเป็นแบบบาหลี ชาวต่างชาตินิยมซื้อไปประดับบ้านหรือสปาแบบบาหลีทั่วโลก  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารริมทะเลสาบ (อาหารพื้นเมืองแบบบุฟเฟต์)  บ่าย ชมต้นน้ำทิพย์แห่งพระศิวะ ที่วัดเบราตาน ให้ท่านได้เพลิดเพลินถ่ายรูปตามอัธยาศัย ใกล้ๆกันนั้นมี สวนสวรรค์อุรุดานู ซึ่งงดงามไปด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้ ท่ามกลางอากาศเย็นตลอดปี จากนั้นนำท่านเดินทางชมวัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6วัดของบาหลี วัดทามาอายุน(เม็งวี) อดีตเป็นวัดหลวงของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวี ใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีเท่านั้น หลังจากนั้น นำท่านเดินทาง วิหารทานาล็อท วิหารงูศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรเป็นวิหารโบราณ ท่านสามารถชมความงามและแบบการสร้างอันแปลกตาของวิหารศักดิ์สิทธิ์ สวยงามยิ่งนักยามอาทิตย์อัสดง  ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ณ หาดจิมบารัน  จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ASTON DENPASAR HOTEL หรือเทียบเท่า  วันที่สาม โรงงานผลิตผ้าบาหลี – อูบุด– คินตามณี – โรงงานกาแฟ – เทมภัคศิริงค์  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  จากนั้นเดินทางไป Topati ชมอุตสาหกรรมการผลิต และเพ้นท์ ผ้าบาติก ชมการสาธิตการทำผ้าบาติกแบบาหลี เป็นงานฝีมือ แต่ละขั้นตอน และท่านสามารถนำเสื้อมาเพ้นท์ลายต่างๆได้ฟรี ชมผ้าบาติกที่เป็นของชั้นเยี่ยมที่ส่งออกจำหน่ายทั่วโลก จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งย่านอูบุด แหล่งกำเนิดศิลปะ วัฒนธรรมต่างๆของบาหลี ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย สนุกกับการต่อราคาซื้อของฝากกับแม่ค้า ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางขึ้นสู่ หมู่บ้านคินตามานี เป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ บนเกาะบาหลี  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี  บ่าย นำท่านชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟบาตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในบาหลีและตั้งอยู่ด้านข้างภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานกาแฟ ชมขั้นตอนการผลิตกาแฟ และเลือกซื้อสินค้าจากโรงงานกาแฟได้โดยตรง หลังจากนั้นเดินทางสู่วิหารศักดิ์สิทธิ์ ธีร์ตะอัมปุล ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีต้นน้ำมาจากภูเขาไฟ ซึ่งชาวบาหลี ปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อว่า เมื่อใครได้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้จะสามารถรักษาโรคภัยและจะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เพลิดเพลินไปกับความสวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซียนแท้ๆ ที่งดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหาร  19.20 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองยอร์กยาการ์ต้า โดยสายการบิน การูด้าอินโดนีเซีย GA 255  19.35 น. เดินทางถึงเมืองยอร์กยาการ์ต้า  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก MELIA PUROSANI HOTEL หรือเทียบเท่า  วันที่สี่ วังสุลต่าน-พระราชวังวอเตอร์พาเลซ-วัดพรามนันต์-บุโรพุทโธ –ถนนมาริโอโบโร่  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  จากนั้นนำท่านชมวัดพรามนันต์ ได้รับการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ เป็นตำนานเร้นลับแห่งเทพเจ้าฮินดูทั้งสาม จากนั้นนำท่านชมวังสุลต่าน ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวังและเครื่องใช้ต่างๆก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง ชมวังเมกกะลังและเครื่องบรรณาการต่างๆ และห้องเก็บโบราณวัตถุและสิ่งล้ำค่าสมัยก่อน จากนั้นนำท่านสู่ พระราชวังวอเตอร์พาเลซ พระราชวังวอเตอร์พาเลซ มีความสวยสดงดงามแลกตาจากพระราชวังทั่วไป  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่สิ่งมหัจรรย์ของโลก บุโรพุธโธ เป็นวัดพุทธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับการยกย่องเป็นมรดกดลกจาก UNESCO และเป็นพุทธสถานที่สำคัญและยิ่งใหญ่ในระดับเดียวกับนครวัดในเขมร ก็ถูกวางระเบิดโดยกลุ่มผู้ต่อต้านซูอาร์โต้จนได้รับความเสียหายอย่างหนัก จนต้องได้รับการบูรณะใหญ่อีกครั้ง จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งย่าน ถนนมาริโอโบโร่  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก MELIA PUROSANI HOTEL หรือเทียบเท่า  วันที่ห้า ยอร์กยาการ์ต้า – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ  เช้า รับประทานอาหารเช้า (ห้องอาหารโรงแรม)  ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน  09.45-10.50 น. เดินทางสู่กรุงเทพ แวะต่อเครื่องที่จากาต้าร์ เที่ยวบินที่ GA 205  12.50-16.15 น. เดินทางจากจากาต้าร์ สู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ GA 868  16.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ....โดยสวัสดิภาพ  ***************************************  อัตราค่าบริการ  รวมภาษีสนามบินและภาษีตั๋วทุกชนิดแล้ว  สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง กรุ๊ปเดินทางวันที่  1-5 มิ.ย./27 มิ.ย.-1 ก.ค./18-22 ก.ค./10-14 ต.ค./07-11 พ.ย./21-25 พ.ย. /01-05 ธ.ค./06-10 ธ.ค. 55 กรุ๊ปเดินทางวันที่  1-5 ส.ค./9-13 ส.ค./12-16 ก.ย./26-30 ก.ย./19-23 ต.ค. 55  ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน 28,999 29,999  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 28,999 29,999  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบพักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่านมีเตียงเสริม 28,999 29,999  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบพักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม 27,999 28,999 พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,500 6,000  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.three-season.com/program_detail.php?cid=&pid=296  บริษัท ตรีซีซั่น จำกัด  เลขที่ 25 ซ.โชคชัย4(ซ.46) ถ.ลาดพร้าว แขวง/เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230  Mobile : 08-6345-9601-2 /0849440073 สายด่วน  Tel : 0-2530-1095 Fax : 0-2530-1257  Website : www.three-season.com E-mail : three-ss@hotmail.com
28,900 บาท

ข้อมูลประกาศ

แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

ข้อมูลผู้ลงประกาศ

สินค้าแนะนำ